دبستان رازی پسران گرگان
آموزشی و فرهنگی

مدیر دبستان رازی             عباسعلی الماسی

معاون آموزشی                         حیدر کلاسنگیانی

معاون پرورشی                      محمد مهدی رضایی

معاون اجرایی                 نوروز حبیبی نژاد

مربی بهداشت         خانم قربانی

 

    همکاران معلم در دبستان 

خانم  ابراهیم زاده
خانم    شاهینی
خانم   کوه جانی
خانم    دماوندی
خانم        نوده
خانم   کریمی
آقای   میرآییز

آقای علی محمدی

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin

قالب وبلاگ